Xử lý lỗi nhúng video vào bài viết joomla

Hits: 51Nhúng video vào bài viết Joomla tức là thao tác chèn một video từ youtube vào nội dung bài viết trong joomla. Nhưng một đôi khi bạn sẽ gặp hiện tượng cứ chèn mã nhúng video vào bài viết, khi save lại mã nhúng lại tự động biết mất? Đây là do mặc định, Joomla tự động cắt bỏ thẻ <iframe> </iframe> và một số thành phần khác như Script, HTML… vì lý do bảo mật. Để nhúng video từ các trang video nổi tiếng như YouTube, Vimeo, bạn…

Đọc tiếp