Tạo khóa học Online với LearnDash

Đây là bài viết số 3 trong 3 bài của series Wordpress Plugins

Việc bán các khóa học online để dạy người khác những thứ bạn giỏi là một trong những cách kiếm tiền trên mạng. Bạn có muốn tạo một khóa học online trên trang web của chính bạn để kinh doanh hay chia sẻ kiến thức đến cộng đồng? Trong bài viết này chúng tôi chỉ cho bạn cách tạo và bán khóa học bằng plugin LearnDash.

Đọc tiếp...