Organize Series – Quản lý bài viết theo loạt

Đây là bài viết số 2 trong 3 bài của series Wordpress Plugins

Trên website của các bạn có thể rất nhiều bài viết theo các chủ đề khác nhau. Ngoài cách thức phân loại các bài viết theo category (chuyên mục) hoặc Tag (gắn nhãn) thì còn một phương pháp nữa là tổ chức các bài viết theo series (loạt bài viết cùng chủ đề). Để thực hiện việc này, chúng ta có Organize Series – một plugin miễn phí để quản lý bài viết theo loạt (series). 1. Các chức năng của Organize Series Hỗ trợ hiển thị ảnh đại diện cho…

Đọc tiếp...