FREE CHAT GPT – Hỗ trợ các bạn chưa có tài khoản Chat GPT

Nên chat theo chủ đề xuyên suốt để các câu trả lời có tính kế thừa; Hãy nhấn nút Xóa để bắt đầu một cuộc hội thoại mới. Khi ChatGPT đang trả lời mà bị dừng lại là do mạng nghẽn hoặc nhiều người dùng. Hãy gõ từ continue để chatGPT tiếp tục trả lời. Đề nghị không sử dụng các từ tục tĩu. Bạn nào có tài khoản Chat GPT của riêng mình rồi xin hãy nhường cho người chưa có!
[mwai_chatbot_v2]